Algemene voorwaarden

 

1.Identificatie van de onderneming

Little house of fortune (éénmanszaak op naam van Luwaert Celine)

Wettersesteenweg 195

9520 Bavegem

Tel. 0494/842444

E-mail: info@littlehouseoffortune.be

BTW nr.: BE0670.539.620

 

2.Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en de volledige contractuele relatie die tot stand komt via de website http://www.littlehouseoffortune.be met betrekking tot de op deze aangeboden artikelen.

Vooraleer de overeenkomst wordt gesloten, dient u tijdens het bestelproces aan te vinken deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze integraal en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

Little house of fortune behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de voorwaarden zullen van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

 

3. Herroepingsrecht

U hebt als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan de terugzendkosten te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dienen de artikelen in perfecte staat, volledig en onbeschadigd en vergezeld van de originele labels en op eigen risico en kosten terug te worden gestuurd naar Little house of fortune, Wettersesteenweg 195, 9520 Bavegem.

De kennisgeving van deze herroeping kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief aan Little house of fortune, Wettersesteenweg 195, 9520 Bavegem of info@littlehouseoffortune.be

De consument kan hiervoor gebruikmaken van de modelbrief onderaan deze pagina voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht en de consument kan dit ook gerust meedelen via e-mail.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Na het verstrijken van deze termijn is het niet meer mogelijk af te zien van de aankoop.

Bij ontvangst door Little house of fortune van uw herroepingsbrief of e-mail zal u per e-mail de noodzakelijke instructies krijgen voor het terugzenden van de artikelen.

Het artikel dient door de consument vervolgens effectief te worden teruggestuurd binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf zijn mededeling de overeenkomst te herroepen. De terugzending dient te gebeuren naar Little house of fortune, Wettersesteenweg 195, 9520 Bavegem.

De kosten voor terugzending zijn uitsluitend ten laste van de consument.

Little house of fortune kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor artikelen die tot stand zijn gebracht met specificaties van de consument.

Indien dit het geval is, wordt de consument uitdrukkelijk geïnformeerd omtrent het feit dat hij/zij niet over een herroepingsrecht beschikt.

Indien de consument rechtsgeldig gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de artikelen heeft teruggestuurd volgens de vereiste voorwaarden, zal Little house of fortune zo snel mogelijk de teruggestuurde artikelen terugbetalen wanneer Little house of fortune de artikelen terug heeft ontvangen.

 

4. Prijzen

Alle weergegeven prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW (21%) en exclusief verzendingskosten en per stuk tenzij anders is bepaald.

Voor een bestelling geldt altijd de prijs die op het moment van de bestelling wordt vermeld.

De verzendingskosten worden tijdens het bestelproces duidelijk vermeld.

Little house of fortune houdt zich het recht voor de prijzen van de artikelen en de informatie omtrent de artikelen te wijzigen en te corrigeren zonder echter afbreuk te doen aan de bindende bestellingen.

 

5. Verzendingskosten

De verzendingskosten worden tijdens het bestelproces duidelijk vermeld. De tarieven bedragen:

België:

Gratis verzending bij een bestelling vanaf 75,00 €. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je bij thuislevering: € 4,42

Nederland:

Gratis verzending bij een bestelling vanaf 75,00 €. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je bij thuislevering: € 6,42

Frankrijk: ongeacht het bedrag betaal je bij thuislevering: € 8,02

 

6. Informatie omtrent de artikelen

Little house of fortune zorgt ervoor dat de artikelen voldoende gedetailleerd worden beschreven om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Ook wordt er gebruik gemaakt van voldoende beeldmateriaal om de artikelen zo duidelijk mogelijk weer te geven.

Het gebruikte beeldmateriaal, de maten en andere specificaties en gegevens in het aanbod zijn enkel een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Little house of fortune kan eveneens niet garanderen dat de weergegeven kleuren van de artikelen exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten aangezien dit bijvoorbeeld afhankelijk kan zijn van de kwaliteit en instellingen van het beeldscherm.

Indien u graag meer informatie wenst over de artikelen stuur gerust een e-mail naar info@littlehouseoffortune.be

 

7. Levering

Little house of fortune verzendt de artikelen zo snel mogelijk en met de grootste zorg naar het leveringsadres dat meegedeeld is door de consument tijdens het bestelproces.

Little house of fortune kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het foutief doorgeven van leveringsadressen. Indien de consument daarbij een foutief leveringsadres heeft doorgegeven, is dit de uitsluitende verantwoordelijkheid van de consument en kan dit bijkomende kosten teweegbrengen.

De leveringskosten van de artikelen zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk vermeld tijdens het bestelproces.

De artikelen worden zo snel mogelijk geleverd binnen het tijdstip dat eventueel in de individuele orderbevestiging is doorgegeven behoudens overmacht.

In geval van niet-levering van de artikelen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

 

8.Regeling schade

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en verpakken ze op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn.

De consument is verplicht de verpakking bij levering te controleren en na te gaan of de verpakking niet beschadigd is door het transport.

Little house of fortune kan niet verantwoordelijk geacht worden voor beschadiging, diefstal of het verlies van artikelen tijdens de verzending via MyParcel. Wij doen er alles aan om de artikelen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. Ieder pakje wordt verstuurd met MyParcel en is voorzien van een track & trace code die online kan opgevolgd worden.

Indien de consument problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van de unieke barcode.

Indien de consument zichtbare gebreken vaststelt aan de artikelen dient hij/zij deze onmiddellijk te melden aan Little house of fortune. Deze melding door de consument van de zichtbare gebreken dient te gebeuren binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de artikelen anders vervalt elk recht.

 

9. Privacy

Indien u een bestelling wenst te plaatsen bij Little house of fortune dient u een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Door deze gegevens in te vullen tijdens je bestelling geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Deze persoonlijke gegevens worden door ons enkel gebruikt om de afhandeling van uw bestelling te verzorgen en worden in alle vertrouwelijkheid verwerkt. Je hebt bovendien steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen.

De webshop Little house of fortune maakt gebruik van cookies. Deze bestaan uit kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Het kan zijn dat uw computer geen cookies aanvaardt waardoor u wellicht problemen zal ondervinden bij het plaatsen van een bestelling. Indien dit het geval is contacteer Little house of fortune via info@littlehouseoffortune.be

 

10. Verborgen gebreken en wettelijke garantie

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Little house of fortune staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 

11. Overmacht

Little house of fortune is niet aansprakelijk voor vertragingen in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen bijvoorbeeld: productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

 

12. Online dispute resolution van de EU

Binnen de EU werd in februari 2016 een ODR-platform opgericht dat tegemoet moet komen aan betwistingen tussen consumenten en handelaars in geval van grensoverschrijdende internetaankopen.

Hierbij de hyperlink naar dit ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr/

 

13. Contactgegevens

Bij vragen contacteer Little house of fortune via info@littlehouseoffortune.be

 

14. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en de volledige contractuele relatie, inclusief totstandkoming, de uitvoering, en de beëindiging ervan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden. De Rechtbanken van Oudenaarde zijn exclusief bevoegd.

 

15. Splitsbaarheidsclausule

Indien één of meerdere clausules (of delen daarvan) nietig of strijdig zouden zijn met dwingende wetsbepalingen, heeft dit niet tot gevolg dat de algemene voorwaarden integraal nietig worden verklaard en niet langer afdwingbaar zijn. De nietigheid wordt aldus beperkt tot de nietige clausule of het nietige deel daarvan. De betreffende bepaling zal in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

16. Modelbrief herroeping

Aan Little house of fortune

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende dienst  herroep/herroepen (*):

Besteld op / Ontvangen op (*):

Ordernummer:

Naam:

Adres:

Handtekening

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

logo charlier advocaten